Garage

Garage


  • Garage:

Varje fastighetsägare ansvarar för sitt garage och svarar för att normalt underhållsarbete blir utfört.  Större arbeten till ex. ommålning initieras av styrelsen och bekostas helt eller delvis (exempelvis enbart material) av föreningen. Garage besiktigas av föreningen vis försäljning och ersättningsskyldighet föreligger vis skador.


  • Motor- och kupévärmare: 

får användas i garagen under förutsättning att detta meddelas  till styrelsen. En ingångskostnad på i dagsläget 170 kronor för varje användare för inköp av en energimätare (levereras av styrelsen) debiteras och denna avläses efter avslutad säsong. Fakturering sker alltså i efterhand enligt elbolagets gällande kostnad.


  • Brandfarlig vätska / gas i garage:

Fordon med tank och reservdunk (i fordonet) får förvaras. Ingen brandfarlig vätska i lös behållare eller brandfarlig gas får förvaras i garaget. Svetsning och användning av öppen låga är ej tillåten. Mellanväggarna av trådnät får lossas och rullas ihop men ej avlägsnas från garaget. Det är ej tillåtet att hänga upp föremål på nätväggarna. Garagen skall hållas låsta. Det är ej tillåtet att vistas på taken.