Motion till stämma

Motion till stämma


Motionsrätt

En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma om han begär det och i den ordning och inom den tid som kan vara bestämd i stadgarna (s k motionsrätt).  I Maden samfällighet normal-stadgar för samfällighet finns angivet när medlem senast skall lämna motion/er till styrelsen. Det är angeläget att medlem kan framföra förslag till föreningsstämman.


Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen


Motionens innehåll

Det är inte ovanligt att det kommer in förslag och synpunkter till styrelsen som knappast kan kallas motioner. Det kan gälla synpunkter och förslag på vad som har skett eller inte har skett under det gångna året.


För att en framställning skall anses vara en s k motion bör den innehålla ett förslag till åtgärd. Om så inte är fallet bör medlemmen kontaktas för att precisera sitt önskemål. Det kan röra sig om synpunkter som lika gärna eller många gånger hellre bör behandlas i samband förvaltningsberättelsen eller annan del av årsredovisningen. Det vore i sådana fall fel att behandla framställningen under en särskild rubrik. Om styrelsens årsredovisning godkänns och läggs till handlingarna är ju den fråga framställningen avser slutbehandlad innan man kommer till den punkt på dagordningen där ärendet finns upptaget - ofta övriga ärenden eller inkomna motioner.



Behandling av motioner

Alla motioner som kommer in skall behandlas av styrelsen. Styrelsen skall lämna ett svar över motionen där styrelsen skall föreslå hur stämman skall behandla motionen. Om styrelsen vill bifalla motionen skriver de ”Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen”. Samma gäller om styrelsen föreslår avslag. Motionen och styrelsens yttrande skall sedan finnas tillgängliga för medlemmarna hos styrelsen senast en vecka innan stämman. Kan även skickad med kallelsen till årsmötet som ska vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar innan mötet.