Skötsel av gemensamma ytor

Skötsel av gemensamma anläggningar.


Allmänt:

 • Ändringar och tillägg till ordningsregler beslutas av stämman. I tillämpningstolkningar fattas beslut av styrelsen. Viktigare beslut föreläggs dock i efterhand till stämman för fastställande av praxis.


Det åligger alla medlemmar att delta i skötsel av de gemensamma anläggningarna. Varje by ansvarar för de anläggningar som tillhör byn. Dessutom deltar respektive by i skötsel av de anläggningar som är gemensamma för flera byar. Beslut om hur arbetet skall organiseras sker byvis genom försorg av kontaktombudet. Vår och höststädning initieras av styrelsen. Följande ingår i den gemensamma skötseln:


 • Gångar:

Städning, snöröjning och sandning. Sand får användas från sandlådan. Salt får ej användas. Observera att medlem såsom fastighetsägare står som ansvarig och ersättningsskyldig om olycka inträffar på ansvarsområde på grund av bristfällig skötsel.


 • Planteringar:

Rensning, gödning samt vård av buskar och träd.


 • Lekplatser och sandlådor:

Städning, underhåll samt byte av sand.


 • Gräsmattor:

Klippning och gödning. Klippning av samfällighetens gemensamma gräsytor sker enligt särskild turordning med föreningens gräsklippare.


 • Parkeringar:

Städning och snöröjning. Om respektive by inte beslutar annat svarar var och en för p-plats och område närmast framför eget garage.


 • Gångvägar:

lekplatser m m inom området är endast avsedda för gång och cykeltrafik.


 • Plank- och förrådsutsidor:

Målning och annat underhåll (initieras av styrelse).


 • Containers:

Beställs i samband med vår- och höststädning. Dessa skall användas för avfall vid städning av de gemensamma ytorna på de gemensamma städdagarna.


 • Garage:

Varje fasighetsägare ansvarar för sitt garage och svarar för att normalt underhållsarbete blir utfört.  Större arbeten till ex. ommålning initieras av styrelsen och bekostas helt eller delvis (exempelvis enbart material) av föreningen. Garage besiktigas av föreningen vis försäljning och ersättningsskyldighet föreligger vis skador.


 • Motor- och kupévärmare:

får användas i garagen under förutsättning att detta meddelas  till styrelsen. En ingångskostnad på i dagsläget 149 kronor för varje användare för inköp av en energimätare (levereras av styrelsen) debiteras och denna avläses efter avslutad säsong. Fakturering sker alltså i efterhand enligt elbolagets gällande kostnad.


 • Brandfarlig vätska / gas i garage:

Fordon med tank och reservdunk (i fordonet) får förvaras. Ingen brandfarlig vätska i lös behållare eller brandfarlig gas får förvaras i garaget. Svetsning och användning av öppen låga är ej tillåten. Mellanväggarna av trådnät får lossas och rullas ihop men ej avlägsnas från garaget. Det är ej tillåtet att hänga upp föremål på nätväggarna. Garagen skall hållas låsta. Det är ej tillåtet att vistas på taken.


 • Lekredskap:

Det åligger respektive by att underhålla sina lekredskap. Detta gäller även sandlådebord, bänkar etc. Vid behov av reparation, utbyte eller komplettering kan kontaktombudet inköpa material för högst 500 :- per år. Om behov av större summor föreligger skall byn via kontaktombudet inkomma med skrivelse till styrelsen med vad man önskar, kostnad för det hela (bifoga gärna kalkyl), vilken by det gäller samt motivering till åtgärden.


 • Lekar:

Det är tillåtet att rita hopphagar och dylikt med krita på asfalten men inte att rita på väggar. Bollspel bör förläggas till fotbollsplanen.


 • Trafikregler:

Gågatorna för respektive etapp:

-Mopedåkning inte tillåten

-Bilkörning bör undvikas i möjligaste mån.

-Cykla varsamt.


 • Parkeringsplatserna:

-Alla platserna är öppna för alla boende och gäster inom området. Undvik dock att parkera på någon plats som snöröjts av någon annan!

-Husvagnar, båtar och större lastbilar får ej parkeras på parkeringsplatserna. För husvagn och båt tolereras två veckor före och efter säsong för iordningsställande.

-Bilar skall i möjligaste mån placeras i garagen.


Parkeringsförbud gäller för Vallmovägen med tvärgator. Föreningen har möjlighet att tillkalla parkeringsvakter i den händelse detta förbud inte beaktas. Högsta tillåtna hasighet inom området är 30 km/tim.


 • Exteriöra förändringar mm:

-Fönster i tak och vägg får ej tas upp mot annars insynsskyddad granntomt.

-Tillbyggnad i form av tak över uteplats, växthus, redskapsbod etc. får ej göras så hög att den är synlig ovanför planket från granntomt

-Husvägg som utgör tomtgräns får ej användas av grannen för uppsättning av spalje eller andra föremål utan medgivande från husets ägare.

-Husägare äger rätt till tillträde till granntomten för tillsyn och underhåll av byggnadsdelar.


 • Skador:

Skador på gemensam egendom anmäls till respektive kontaktombud.


 • Träd:

Träd som planteras på tomt bör inte få växa högre än 4 meter om det kan tänkas medföra olägenhet för annan tomtägare. Träd med ytliga rötter bör ej planteras då dessa kan förstöra asfalt och husgrunder.


 • Sällskapsdjur:

Sällskapsdjur får ej springa lösa utan tillsyn. Inom området är det förbjudet att rasta sällskapsdjur. (Lämplig rastplats är bortom pulkabacken eller längre in i skogen.)


 • Vattenläckage:

Servisnyckel för avstängning av vattnet finns hos respektive kontaktombud.


 • Information:

Aktuell information finns att tillgå på vår hemsida www.maden.se . Bland annat finns där alla funktionärer inom föreningen. Dessutom lämnas information om aktuella händelser i området. Medlemmarna rekommenderas att regelbundet uppdatera sig med vår hemsida.