GDPR


Information om GDPR för Maden samfällighetsförening


Allmänt


Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordning (GDPR). GDPR ersätter den

befintliga Personuppgiftslagen (PUL 1998) och gäller för alla EU-länder.

Övergripande beskrivning och termer

GDPR har tagits fram för att skydda medborgarnas rättigheter avseende hantering och

spridning av personuppgifter. Avsikten är att alla invånare inom EU ska kunna känna sig

trygga med att deras registrerade uppgifter inte används på ett otillbörligt sätt. Nuvarande

svenska PUL är egentligen grunden till GDPR och merparten av PUL återfinns i GDPR.

Det förekommer en hel del olika begrepp när man pratar om GDPR och här listas de som

berör dig som är medlem i Maden samfällighetsförening.


Personuppgiftsansvarig


Den personuppgiftsansvarige bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av

personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är Styrelsen för Maden samfällighetsförening

som behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som ska

behandlas och vad uppgifterna ska användas till. Kortfattat är alla som hanterera

personuppgifter i styrelsen (medlemsregister, fakturor mm) personuppgiftsansvariga.


Personuppgift


Medlemsregistret hanterar förhållandevis små mängder persondata och här är det viktigt att

skilja på vanliga och känsliga personuppgifter. Det finns inga fält i medlemsregistret som kan

fyllas med känsliga personuppgifter. Samfälligheten hanterar följande personuppgifter, namn,

adress, fastighet, e-postadress, telefonnummer samt faktureringsuppgifter. Vi enstaka tillfällen

hämtar föreningen hem personnummer som behövs vid ansökan om betalningsföreläggande,

ex. någon som inte har erlagt utdebiterad avgift. Uppgifterna lagras endast på de blanketter

som sänds till Kronofogden. Du som är registrerad i medlemsregistret för Maden

samfällighetsförening har rätt att från och med den 25 maj 2018 få ut en kopia på alla

uppgifter som finns lagrade om dig, även sådant som eventuellt lagras i fritextfält i

medlemsregistret.


Samtycke


Samtycket till registrering av personuppgifter är en av de viktigaste nyheterna i GDPR. För

dig som ägare till en fastighet inom Maden samfällighet är detta däremot inte tillämpbart.

I och med att en fastighet och eller tomt överlåts så blir du också automatiskt delägare i

Maden Samfällighetsförening som förvaltar de gemensamt ägda anläggningarna. I

samband med ett ägarbyte så kommer styrelsen översända en blankett med de uppgifter som

krävs för att vara en registrerad medlem i samfälligheten. Där framgår också vad uppgifterna

ska användas till. Samfälligheten behöver inte inhämta samtycke från en ny fastighetsägare då

ett ägande av en fastighet också innebär en del i den gemensamt ägda anläggningen.


Personuppgiftsincident


Om ett dataintrång eller en oavsiktlig förlust av personuppgifter inträffar så måste den

personuppgiftsansvarige dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen inom

72 timmar. Vid eventuellt dataintrång i någon del av samfällighetens register upprättar vi

anmälan för alla våra medlemmar.


Registerutdrag


Du har som medlem i Maden samfällighet har rätt att från och med den 25 maj 2018 få

information om vilka personuppgifter som lagrats om dig. Detta avser sådana uppgifter som

kan användas för att identifiera dig som person.


Radering


Om det saknas legitima skäl för att behålla personuppgifter registrerade om dig så har Du som

medlem rätt att få alla personuppgifter som finns lagrade om dig raderade. Du har som

tidigare ägare till en fastighet rätt att få dina uppgifter i medlemsregistret raderade, uppgifter

som hänförs till bokföringsregler och redovisningsplikt kan inte raderas.


Mer information


Informationen tillhandahålls genom Styrelsen. Frågor specifikt medlemsregistret hanteras av

Bjarne Larsen


Allmän info om GDPR finns på

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/