Stadgar

 

STADGAR FÖR MADENS SAMFÄLLIGHET

Antagna på vårstämman 2001-04-24.


Föreningens firma och ändamål:


§ 1. Föreningens firma är Madens Samfällighetsförening och styrelsen har sitt säte i Älvängen, Västra Götalands län.


§ 2. Föreningens ändamål är att förvalta fastigheterna Tollered 1:206 – 1:381 tillhörig gemensamhetsanläggning enligt vid förrättning meddelat anläggningsbeslut av den 15 februari 1975 dnr. P3 129/73. Föreningen skall även verka för att trivselfrämjande åtgärder och förbättringar av samfällighetsföreningens gemensamma fastigheter och anläggningar vidtages.


Grundläggande bestämmelser:


§ 3.Föreningens förvaltning skall ske i enlighet med lag om förvaltning av samfälligheter (SFS 1973:1150) samt nedan angivna stadgar.


Medlemskap och medlemsavgifter:


§ 4.Anläggningen är gemensam för fastigheterna Tollered 1:206 -1:391. De anslutna fastigheterna företräds  i föreningen av sin ägare eller dennes make / maka. Fastighet kan ej begära utträde eller uteslutas ur föreningen.


§ 5.Vid överlåtelse av fastighet åligger det säljaren att informera den blivande ägaren samt i köpehandlingar intaga följande bestämmelse: ”Fastigheten deltager i gemensamhetsanläggningar förvaltade av Madens Samfällighetsförening”. Anmälan om överlåtelsen skall göras skriftligen av säljaren till styrelsen senast överlåtelsedagen. Av anmälan skall framgå fastighetens adress, säljarens namn, säljarens nya adress och köparens namn.


§ 6.Föreningens räkenskapsår är kalenderåret.


§ 7.Föreningens löpande kostnader täcks genom bidrag från fastighetsägarna. Bidrag skall utgå med lika belopp för varje fastighet. Bidragens storlek fastställs för kommande år vid ordinarie stämma i oktober och erläggs halvårsvis i förskott. Bidragen skall justeras med hänsyn till kostnaderna med hänsyn till kostnaderna efter räkenskapsårets slut vid ordinarie årsstämma i mars. Om kostnaderna understiger bidragen är skillnaden ej föreningens egendom utan skall redovisas som skuld till fastighetsägarna.


§ 8.Utöver den årliga avgiften för löpande kostnader skall uttagas en avgift för avsättning till en reparations- och underhållsfond. Avgiften är att betrakta som en förskottsbetalning för framtida reparations och underhållskostnader och skall redovisas som en skuld till fastighetsägarna. Avgiftens storlek fastställs vid ordinarie stämma i oktober.


Styrelsen:


§ 9.Föreningens angelägenheter handläggs av en styrelse bestående av 6 ledamöter och 2 suppleanter. Inom styrelsen skall det finnas ordförande, sekreterare, kassör samt ett arbetsutskott med 3 medlemmar. Styrelseval sker på ordinarie stämma i oktober, styrelse väljs per kalenderår. Mandatperioden är 2 år och hälften av styrelsen nyväljs varje år, varav minst en skall tillhöra arbetsutskottet. Till styrelsemedlem kan väljas fastighetsägare eller dennes maka/make. Dock kan ej dessa samtidigt vara styrelseledamöter. Avgående styrelse kan återväljas. Som valberedning fungerar kontaktmännen i föreningen och deras förslag skall framgå av kallelsen till den stämma på vilken styrelseval skall ske.


§ 10.Styrelsen är beslutför med minst fyra närvarande ledamöter. Beslut fattas med  majoritet. Ledamot anses deltaga i styrelsens beslut om han ej anmäler reservation. Vid styrelsesammanträden skall protokoll föras över styrelsens beslut. Alla styrelseledamöter och suppleanter skall personligen kallas till styrelsens sammanträden. Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt. Styrelsen äger dock rätten att utse särskild firmatecknare.


§ 11.Styrelsen ansvarar för att föreningens bokföring ordnas i enlighet med gällande lag. Föreningens räkenskaper skall avslutas för kalenderår och före januari månads utgång skall styrelsen till revisorerna avlämna vinst- och förlusträkning samt balansräkning för föregående års verksamhet. Förvaltningsberättelse skall lämnas före den 15 februari.


§ 12.Styrelsen skall varje år företaga en besiktning och inventering av föreningens egendom. Styrelsen tillser också att betryggande försäkring finns för denna. Över besiktning skall styrelsen avge en skriftlig redogörelse. Styrelsen äger ej utan stämmans bemyndigande försälja, nedriva, ombygga eller belåna föreningens fasta egendom. Ej heller får styrelsen utan dylikt bemyndigande lämna tillstånd till bebyggelse på föreningens mark eller i övrigt förvärva fast egendom.


§ 13.Varje byalag skall inom sig utse ett kontaktombud vars namn och adress skall meddelas styrelsen. Kontaktombuden är förmedlande organ mellan styrelse och fastighetsägare. Kontaktombuden handlägger byns gemensamma angelägenheter såsom organisation av skötsel av gemensamma planteringar, sopning, snöskottning  av gemensamma ytor och dylikt. Kontaktombuden har närvaroplikt på årsmöten.


§ 14.Kontaktombuden i föreningen utgör valberedning för val av styrelse och revisorer. Kontaktombuden utser inom sig en ordförande som senast 3 veckor före ordinarie stämma i oktober skall till styrelsen överlämna valberedningens skriftliga förslag. Ordförandens namn och adress skall meddelas styrelsen.


Revisorer:


§ 15.För granskning av styrelsens förvaltning skall utses 2 revisorer och en suppleant. Mandatperioden är 2 år och en revisor skall nyväljas varje år på ordinarie stämma i oktober. Revisorer kan ej återväljas för tvåmandatperioder i följd. I övrigt gäller vad som stadgas i § 9 beträffande styrelseledamöter.


§ 16.Revisorerna åligger:


Att minst en gång per halvår granska föreningens räkenskaper och kassa och därvid tillse att utgifter är styrkta med vederbörliga verifikationer.


Att verkställa årsrevisionen och därvid avge revisionsberättelse. Härvid skall tillses att tillgångar och skulder upptages till korrekta värden samt att styrelsens beslut ej strider mot allmän lag eller föreningens stadgar. I revisionsberättelsen skall anges om revisorerna till- eller avstyrker  ansvarsfrihet för styrelsen. Årsrevisionen skall vara verkställd och berättelsen avgiven senast 1 april.


Att deltaga i den årliga besiktningen och inventeringen av föreningens egendom.


Föreningsstämma


§ 18.Ordinarie föreningsstämma skall hållas i april och oktober. Extra stämma hålls då styrelsen finner anledning därtill, då revisorerna så påfordrar eller då minst en tiondel av samtliga fastighetsägare till styrelsen inlämnat en skriftlig anhållan med ärende som önskas behandlat.


§ 19.Kallelse till stämma, såväl ordinarie som extra, skall ske skriftligen minst 14 dagar i förväg. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall behandlas. Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie stämma skall skriftligen anmäla detta till stämman minst 8 dagar före stämman. Styrelsens förvaltningsberättelse, vinst- och  förlusträkning , balansräkning, revisionsberättelse och styrelsens förklaring till eventuella revisionsanmärkningar skall hållas tillgänglig för medlemmar minst 8 dagar före ordinarie stämma i april.


§ 20.Varje fastighet har en röst på stämman. Ombud för annan fastighetsägare skall kunna förete skriftlig fullmakt, dock fullmakt för högst en annan fastighetsägare. Alla val sker öppet såvida ej stämman beslutar annorlunda.


§ 21.På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:

a)Val av talman för sammanträdet.

b)Val av justeringsmän.

c)Fråga om kallelse till stämman skett i vederbörlig ordning.

d)Övriga i stadgeenlig ordning inkomna ärenden (sist på föredragningslistan).


Vid ordinarie stämma i oktober skall dessutom förekomma:

a)Fråga om administrationsbidrag, budget, fastställande av medlemsbidrag för kommande år.

b)Val av styrelse och revisorer.

c)Fråga om användning av reparations- och underhållsfonden samt fastställande av ev. avgift till denna.


Vid ordinarie stämma i april skall dessutom förekomma:

a)Styrelsens förvaltningsberättelse , vinst-och förlusträkning, samt balansräkning.

b)Revisorernas berättelse

c)Styrelsens förklaring till ev. anmärkningar från revisorerna.

d)Fastställande av balansräkning.

e)Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.


På extra föreningsstämma skall endast förekomma de ärenden som angivits i kallelsen för stämman.


Som talman skall ej väljas styrelsemedlem. Intill talman blivit utsedd förs ordet av styrelsens ordförande eller vid förfall för denna någon av övriga närvarande styrelseledamöter.


Administrationsbidrag:


§ 22.Administrationsbidrag skall utgå till styrelse, revisorer och kontaktombud enligt vid ordinarie stämma i oktober beslutade normer eller belopp.


Ordningsregler:


§ 23.Föreskrifter för skötsel mm av gemensamhetsanläggningen meddelas i särskilda ordningsregler vilka skall antagas på ordinarie stämma.


§ 24.Ändring av dessa stadgar skall för att bli gällande antagas av två på varandra följande stämmor varav minst en ordinarie. Minst 2 månader skall löpa mellan två stämmor.Dessa stadgar har antagits på vårstämman 2001-04-24.